سوالات زبان انگلیسی

سوالات سوم راهنمایی (دی ماه 1391)
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هفتم بهمن 1391 ] [ 22:29 ] [ شهناز آذری چهریان ] [ ]
سوالات سوم راهنمایی (آذر ماه 1391)
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هفتم بهمن 1391 ] [ 22:19 ] [ شهناز آذری چهریان ] [ ]
سوالات سوم راهنمایی (آبان ماه 1391)
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هفتم بهمن 1391 ] [ 22:5 ] [ شهناز آذری چهریان ] [ ]
سوال سوم راهنمایی (مهر 1391)
برای دانلود بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید
ادامه مطلب
[ جمعه بیست و هفتم بهمن 1391 ] [ 21:43 ] [ شهناز آذری چهریان ] [ ]
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه ی سوم

In   the   name   of   God

نام :                             آزمون زبان انگلیسی سوم راهنمایی مدرسه ی نمونه ی پویندگان دیماه 90

نام خانوادگی :                                         مد ت آزمون : 90دقیقه                       تعداد صفحه :

 


واژگان :10 نمره

 A ) کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید .(2)

1.tiger- people- horse- lion                                                                 

2. butter  -  meat  -   cheese   - milk      

 

B) جملات را کامل کنید.(یک عبارت اضافی است ) .(2)

  3.Eat……………………                               a)your dress    

4.Listen…………………                              b)to the radio

5.Put on…………………                             c)some tea

6.Drink………………….                              d)the kitchen

                                                                 e)your sandwich

  C) پاسخ صحیح را از داخل پرانتز انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید .(2)

7.Today is Monday. Yesterday was…………..(Tuesday- Sunday- Saturday)

8.The house is not old. It is………( hard- new- small)

9.Your mother’s brother is your ………..(father- brother- uncle)

10. …….. is an animal.(Horse- Wheel- Food)

 D) جملات زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید .( یک کلمه اضافی است .) (2)

 Tired- young- tiger- garden- country

11. Mr Amini is a ……… teacher. 

1 2. Friday is the weekend in our ………..

13. ……… is a wild animal.

14. There are many trees in the …………   .

E ) با توجه به تصاویر داده شده ، جملات زیر را با افزودن یک کلمه کامل کنید .(2)

15. Is she writing a letter ?

 

 

 16What    does   he   do ? 

 

تلفظ: 1 نمره

 F)کدام یک از گزینه های زیر از لحاظ تلفظ با سایر گزینه ها متفاوت است . آنرا مشخص کنید .

17. (baby /ready /why /country )                                                                                                                         18 .doctor / face /car / picture ) 

 مکالمه : 4 نمره

G)با استفاده از کلمات داده شده مکالمه زیر را کامل کنید.(2)

(teaches – good – know – who )

 

19.A:Do you  …………..our new teacher ?                               B:No , I don't.    ……………is she ?

20.A: Mrs Tehrani . She ………… us English .                          B:Is she a ……………teacher?

21.A:Yes , she is.

H)مکالمه زیر را با نوشتن جملات مناسب کامل کنید .(2)

22.A: Were you in the library yesterday ?                         B: No , ……………………...

 23.A:……………………………………………………..?                       B:     Iwas   at   home .

   ساختارهای دستوری: 10 نمره 

  K)صحیح ترین گزینه را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید .

 24. There is ……………  rice in the plate .( a little – a few – many )

25. He  …………lunch at 2 o’clock. ( always eat – eat always – always eats )

 26. Do you know that man ? Yes , I know  ………….  (her – me – him )

27. Was the doctor in his office  …………………. ?(every day – now – last night )

M) جمله مقابل را منفی کنید) .1)

   28. The children were in the mosque  .   …………………………………

                                                                                              

N) با استفاده از کلمه داخل پرانتز زمان جمله داده شده را تغییر دهید .(1)

 29. The boys play football on Fridays .( now )

  

O )از هر گروه از کلمات نامرتب یک جمله بسازید .(2)

30. a newspaper – in the evening – reads – my father – usually .

  

31. houses – are – new – these .

   

P) با استفاده از کلمات داخل پرانتز به سوالات زیر پاسخ دهید .(2)

32.How much bread do you buy every day ?( a lot of )

  

33.How many books do you see in the bookcase ?( some )

 

  R) با توجه به عکس ها به سئوالات زیر جواب دهید .(2)

 

34. What is that ?

 

35. Is that woman young or old ?  ...........................................    .

   املا :

S) کلمات حرف افتاده را کامل  کنید .(4)

pr-_ctice it  every day . Our nei---bour  is a  fam—us  doctor .

  My  er—ser is  be—utif—l  .The roof  of the k—tchen  is blue .

 He is  hap— y.  I  have  dif –erent  books .


(Zبا توجه به تصاویر دیکته ی صحیح کلمات زیر را بنویسید (2)        

                   

 

  درک مطلب :9 نمره

 متن زیر را به دقت بخوانید

             This is the picture of a park .You see some people in it . Mohsen and his father are sitting on a bench . Mohsen’s father is reading a newspaper . But Mohsen is eating an ice-cream. He is fifteen years old .

    There is a small bag on the bench . It’,s Mohsen’s bag . You see a small bicycle near them .

    The wheels of the bicycle are small , too . It is not Mohsen’s bicycle. His bicycle is big .

(Tدر جملات زیر برای جمله صحیح  TRUEو برای جمله غلط  FALSE بنویسید. (2)            

 38. Mohsen’s father is reading  book  . (…………..)

39. Mohsen’s bicycle is near them .      (…………….)

(Wبا توجه به متن بالا به سوالات زیر پاسخ کامل بدهید(2)

40. How old is Mohsen  ?

 

41. Is Mohsen eating a sandwich  ?

 

X)جواب صحیح را با توجه به متن بالا انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.(2)
 

42. This is a picture of a  …………….. .( house – mosque – park )

43. Mohsen’s bicycle is  ……………… .( small – big – new )

 

Y ) با توجه به تصاویر ،شماره ی  جملات زیر را در مقابل تصویر مربوط به خود بنویسید.(یک جمله اضافی است .)(3)

                  45. He is cooking lunch .                                                              44. He is drinking .

                       47. He is talking to his frien.                                                  46 He is riding                                                 

 

 

 

Azarichehrian

 

 

 

 

[ جمعه بیست و سوم دی 1390 ] [ 13:20 ] [ شهناز آذری چهریان ] [ ]
نمونه سئال پایه ی دوم راهنمایی

In   the   name   of   God

نام :                             آزمون زبان انگلیسی دوم راهنمایی مدرسه ی نمونه ی پویندگان دیماه 90

نام خانوادگی :                                         مد ت آزمون : 90دقیقه                       تعداد صفحه :

 

دیکته:(6نمره)

 

A:حروف حذف شده هر کلمه را بنویسید.به جای هر خط تیره فقط یک حرف بگذارید.

 

 

 

 

 

                                                                       

c_ mb               3) one h_ndred              2)                sh_p  1)                   

.Today   is    We_ ne_ day  4)

.That   is  a   bro_ n chair    5)

.He  is  a    sol_ ier   6)

.There are many books in the    l_brary   7)

.It is   h_lf   past   six   8)

E_ cuse  me    9)

واژگان(10نمره)

 

B:با استفاده از کلمات داده شده جملات زیر را کامل کنید.(یک لغت اضافی است) (3)

 

(sister's_ minutes_hair_play_ under_ point_ their)

 

.Ahmad's…………… is black.  10

 

.It is twenty…………  to  eight   11-

 

؟Is there a bag…………… the table   12-

 

.Her ………….scarf is blue  13-

 

.please……….. to  the picture  14-

 

.It is ………. Computer    15-

C:بهترین گزینه داخل پرانتز را انتخاب کنید.(2)

 

The Policeman has a(dress_ gun_ many ).16

.It's nine(sixty_ fifty_seventy ).17

.We eat(lunch_ breakfast_ dinner) in the morning.18

.This baby is my(brother_ mother_ teacher).19

 

 

D:کلمات ستونAرابه ستونB ربط دهید و حرف مربوط را در جای خالی بنویسید.(در ستون B

 

یک لغت اضافی است). (2)

                  A                                                B                                   

 

white: ………….. .                               a)our  20 .

21.  we: ………………. .                              b)colour

22.  pray: …………….. .                              c)chair

23.  house: …………… .                             d)room

                                                           e)mosque

 

در هر گروه زیر کلمه ناهماهنگ خط بکشید .(1) .:E

 

24.neck_ name_lip_ nose                     25.table_ desk_shoe_bench

 

 

در هر ردیف اولین حرف کلمه داده شده است.کلمه را کامل  کنید .(2) :F

 

26.Today is Saturday.Tomorrow is S _  _  _  _  _ .

 

27.There are twenty cars in the S _  _  _ _  _ .

 

گرامر(10نمره)

 

G:جملات زیر را منفی کنید.(2)

 

.They are blue pencils.28

 

.clean the blackboard,please.29

 

H:با توجه به تصویر به سوالات زیر پاسخ دهید.(2)

 

 basket ?     30. Are there four apples in the

                                                         

 

 

?   31 . What  time is  it

K:گزینه مناسب را انتخاب کنید.(2)

 

.There are( a egg_ two egg_ three eggs) in the basket.32

 

.Her brother has a watch.(she_ His_ Her ) watch is yellow.33

 

.please, look (at_ to_ in ) the window.34

 

.She(read_ to read_ reads) her lessons in class.35

 L:با کلمات پرسشی داخل پرانتز جملات زیر را سوالی کنید.(2)

 

This is a blue shirt.(what colour)  36.

 

 

It is Mina's scarf.(Whose)    37. 

  

M:جملات به هم ریخته زیر را مرتب کنید.(2)

 

a /there /cat / the /is /the  wall / on / ? .  38

................................................................ 

.father/ is / my  / he / .   39

................................................................

مکالمه(4نمره)

 

N: پاسخ جملات ستونAرا از ستون B پیدا نموده ودر جای خالی بنویسید.(2)

                                 B                                                                  A                 

 

What's your name?(………)                                 a)she is fine.40

How is Mina?(……….)                                        b)My name is Maryam.41

.Have you English today?(………)                          c)It's red.42

What colour is that?(………)                                d)Yes,I have.43

 

O:هر جمله را فقط با استفاده از یک کلمه کامل کنید.(2)

.Please, go…………….. there.  44

.Let's …………………. a taxi.  45

.Have you a blue pen?.Yes, I have . ………… you are .46

...........Please,hurry up.It,s. 47 

 

تلفظ:(1نمره)

تلفظ کدام کلمه با بقیه متفاوت است.

 

48.book / too / good / look /

 

درک مطلب:(9 نمره)

متن زیر را خوانده و به سوالات آن پاسخ دهید.

 

Ahmad is a student. He is twelve. He has two brothers. Ahmad's father

                                                                  

He  hasn't a bicycle///////////////////////////////. .is an English teacher. He has a car

R

:با توجه به متن برای جمله صحیح (T)و برای جمله غلط((F بگذارید.(4)

  Ahmad is not twelve(……).49

(……).His father has  a  bicycle ..50

(…..).Ahmad's father is an English teacher.51

(…..).He has two sisters.52

S:با توجه به متن به سوالات زیر پاسخ کامل دهید.(2)

53 . Has  Ahmad  one  brothers ?.......................................................................

54 . What  is  Ahmad  ?....................................................................................

 

Tنام هر تصویر را با استفاده از لغات داده شده بنویسید.(یک لغت اضافی است)(3)

Watch_  trees_ Spoon_Sit down

                                                                                                    

……………57             …………56           …………55

 

 

 

Azarichehrian

[ جمعه بیست و سوم دی 1390 ] [ 12:17 ] [ شهناز آذری چهریان ] [ ]
نمونه سوال اول راهنمایی (1-5)

In   the   name   of   God

نام :                             آزمون زبان انگلیسی اول راهنمایی مدرسه ی نمونه ی پویندگان دیماه 90

نام خانوادگی :                                         مد ت آزمون : 60دقیقه                       تعداد صفحه :

 


۱- جملات زیر را مخفف کنید .(2)

1. You   are   a   student .

 

 

 

2. It   is   a   bell  .

 

 

 

-2با توجه به تصاویر یکی از گزینه ها را انتخاب کرده و در جای خالی بنویسید. (3)

 

 

3- It is a …………..    .(cat- hat- car- window)

 

  

 

4- It is a …………..   .( pencil- door- radio- fan)

 

   

 

5-It is a ……….   .(bus- bell- ball- bag)

 

 

 

۳. توجه به تصاویر جمله ها را کامل کنید. (3)

6- ……..is   a   student .

 

 

 

7- It is a ………    .

 

 

 

8- It is a ………     .

 

 4- در هر گروه کلمه هماهنگ با لغت داخل پارانتز را مشخص و در محل مشخص شده بنویسید.( 2 )

 

9- how – one – hello – fine              (five)                   …………..

 

10- cup – book – three – window       (pencil)                ………….

 

11- two – are – you – dog               (cat)                    ………….

 

12- You – cup – three – window       (two)                   ………….

 

 

   

5  - با کلمات داده شده جمله بسازید  .(3)             

 

 

13- are – teacher – a – you - .

 

14- is – a – Mina –student - .

 

15- I – a – student – am - .

6-مکالمه ی زیر را کامل کنید (2)

A:Hello .                                                          B:Hello                                               

A: ………….are   you ?                                     B: I'm  ……..Thank you …….you?     

 A:  ………………..thanks .                                                                                                                   

7- کلمات را از نظر املایی کامل کنید)3)

 

 

16)   ba – ket                                  18)   r - ler                                     20)  h – n

           

 

17)  f – sh                                 19 )   b – x                                       21 )   d - sk             

 

 

 

8-جمله های زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کنید (یک کلمه اضافی است ) .(2)

 

(lesson /She's /Ali /am / a )

 

22-It   is   ………………  five .

 

23-I  ………. a   teacher .

 

24-  ……………..is   a  student .

 

24-  …………….  a  student  .

 

 

 

 

 

Azarichehrian

 

 

 

 

[ جمعه بیست و سوم دی 1390 ] [ 12:12 ] [ شهناز آذری چهریان ] [ ]